به گفته افکارنیوز،

حدیث ۱٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: مردى وارد بهشت شد. دید که بر درِ آن، نوشته هست:” [ثواب‏] صدقه، ده برابرِ آن هست و [ثواب‏] قرض دادن، هجده برابر”.

۲٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: شبى که مرا به آسمان بردند، دیدم که بر درِ بهشت، نوشته هست:” [ثواب‏] صدقه، ده برابرِ آن هست و [ثواب‏] قرض دادن، هجده برابر”.

پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: بدهى، سه گونه هست: کسى که هر گاه طلبکار باشد، مهلت مى‏دهد و چون بدهکار باشد، [به موقع‏] مى‏پردازد و تعلّل (کوتاهى و تأخیر) نمى‏ورزد. چنین کسى سود مى‏برَد و زیان نمى‏کند؛ و کسى که اگر طلبکار باشد، به موقع مى‏گیرد و اگر بدهکار باشد، نیز به موقع مى‏پردازد. چنین کسى نه سودى مى‏برد و نه زیانى مى‏کند؛ و کسى که اگر طلبکار باشد، به موقع پس مى‏گیرد و اگر بدهکار باشد، در پرداخت آن تعلّل مى‏ورزد، چنین کسى زیان مى‏کند و سودى نمى‏برد.

۳٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: وارد بهشت شدم. دیدم بر در آن، نوشته هست:” [ثواب‏] صدقه، ده برابر هست و [ثواب‏] قرض دادن، هجده برابر”.

گفتم: اى جبرئیل! چرا صدقه ده برابر و قرض، هجده برابر هست؟ گفت:” زیرا صدقه به دست نیازمند و بى‏نیاز مى‏رسد؛ امّا قرض، جز به دست‏ کسى که به آن نیاز دارد، نمى‏رسد”.

۴٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: شبى که به آسمان برده شدم، دیدم که بر درِ بهشت نوشته هست:” [ثواب‏] صدقه، ده برابر آن هست و [ثواب‏] قرض دادن، هجده برابر”.

گفتم: اى جبرئیل! از چه رو، قرض دادن برتر از صدقه هست؟ گفت:” چون نیازمند، [گاه‏] دارد و باز، دستِ سؤال دراز مى‏کند؛ امّا قرض‏خواه تقاضاى قرض نمى‏کند، مگر از روى نیاز”.

۵٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: [ثواب‏] صدقه، ده برابر هست و [ثواب‏] قرض دادن، هجده برابر و [ثواب‏] صله دادن به برادران، بیست برابر و [ثواب‏] صله دادن به خویشاوند، بیست و چهار برابر.

۶٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: خداوند عز و جل فرمود:” من، دنیا را میان بندگانم کالایى براى داد و ستد قرار دادم. پس اگر کسى از دنیا به من قرضى بدهد، به ازاى هر یک از آن قرض دادن‏ها ده تا هفتصد برابر و هر چند برابر که بخواهم، به او مى‏دهم”.

۷٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر کس به اندوهگینى [که مالش را از دست داده‏]، قرض دهد و در پس گرفتن آن مراعات کند، عمل را از نو شروع کرده هست (گناهانش پاک شده) و خداوند به ازاى هر درهم، هزار قِنطار (صد رَطل) از [درهمِ‏] بهشت به او عطا مى‏کند.

۸٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: کسى که برادر مسلمانش در قرضى به او نیاز پیدا کند و او بتواند قرض بدهد و چنین نکند، خداوند، بوى بهشت را بر او حرام مى‏گردانَد.

مهلت دادن به بدهکار تنگ‏دست‏

قرآن” و اگر [بدهکارتان‏] تنگ‏دست باشد، پس تا [هنگام‏] گشایش، مهلتى به او دهید و [اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد،] بخشیدن آن، براى شما بهتر هست، اگر بدانید”.

و اگر در سفر بودید و نویسنده‏اى نیافتید، وثیقه‏اى بگیرید؛ و اگر برخى از شما برخى دیگر را امین دانست، پس آن کس که امین شمرده شده، باید سپرده وى را بازپس دهد؛ و باید از خداوند که پروردگار اوست، پروا کند. و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند، قلبش گناهکار هست؛ و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید، داناست”.

حدیث ۱٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر کس به تنگ‏دستى مهلت دهد، در هر روز براى او ثواب صدقه‏اى برابر با طلبى که از او دارد، بر عهده خداست، تا زمانى که مال خود را دریافت کند.

۲٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر که به تنگ‏دستى مهلت دهد، خداوند، در روزى که هیچ سایه‏اى جز سایه او نیست، وى را در سایه خود در مى‏آورد.

۳٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر کس به مؤمنى قرضى دهد و [براى پس گرفتن آن‏] صبر کند تا دستش باز شود، مال او زکات محسوب مى‏شود و در نماز با فرشتگان هست تا این که قرضش به او برگردانده شود.

۴٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر که به بدهکار خود مهلت دهد یا از طلب خود در گذرد، روز قیامت در سایه عرش خواهد بود.

۵٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: هر که مى‏خواهد دعایش مستجاب و اندوهش برطرف شود، به تنگ‏دستْ مهلت دهد.

۶٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: حقّ خود را با خویشتندارىِ کامل یا غیر کامل بگیر (در هنگام مطالبه و گرفتن حقّت سختگیرى نکن).

۷٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: بترسید از نفرین تنگ‏دست!

۸٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله:” مردى از گذشتگان، مورد حسابرسى [خداوند] قرار گرفت و هیچ کار خوبى از او پیدا نشد، مگر همین که توانگر بود و با مردم، معاشرت مى‏کرد و به چاکرانش دستور مى‏داد که از تنگ‏دست، در گذرند …. خداوند متعال فرمود: ما به این کار (گذشت و بخشش)، سزاوارتریم. از او در گذرید”.

۹٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: همچنان که بدهکار تو، اگر توانگر باشد، روا نیست در پرداخت بدهى‏اش به تو تعلّل ورزد، بر تو نیز روا نیست که اگر بدانى تنگ‏دست هست، او را تحت فشار قرار دهى.

۱۰٫ الترغیب و الترهیب به نقل از ابن عبّاس: پیامبر خدا، وارد مسجد شد و فرمود:” کدام یک از شما خوش دارد که خداوند عز و جل او را از گرماى سوزان دوزخ، نگه دارد؟”.

گفتیم: اى پیامبر خدا! همه ما خوش داریم.

فرمود:” هر که به تنگ‏دستى مهلت دهد، یا بر او ببخشد، خداوند عز و جل وى را از گرماى سوزان دوزخ، نگه مى‏دارد”.

نکوهش قرض کردن‏

۱٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: از وام گرفتن بپرهیزید، که غصّه شب و خوارىِ روز هست.

۲٫ الخصال به نقل از ابو سعید خُدرى: شنیدم که پیامبر خدا مى‏فرماید:” از کفر و وام، به خدا پناه مى‏برم”.

گفته شد: اى پیامبر خدا! آیا وام با کفر برابرى مى‏کند؟ فرمود:” آرى”.

ترغیب به یادداشت کردن بدهکارى‏ها

قرآن” اى کسانى که ایمان آورده‏اید! هر گاه به وامى تا سررسیدى معیّن، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید. و باید نویسنده‏اى [صورت معامله را] بر اساس عدالت، میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده‏اى نباید از نوشتن خوددارى کند؛ همان گونه [و به شکرانه آن‏] که خدا او را آموزش داده هست. و کسى که بدهکار هست، باید املا کند و او (نویسنده) بنویسد. و از خدا که پروردگار اوست، پروا نماید و از آن، چیزى نکاهد. پس اگر کسى که حق بر ذمّه اوست، سفیه یا ناتوان هست، یا خود نمى‏تواند املا کند، پس ولىّ او باید با [رعایت‏] عدالت، املا نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت بطلبید. پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن، از میان گواهانى که [به عدالت آنان‏] رضایت دارید، [گواه بگیرید] تا [اگر] یکى از آن دو [زن‏] فراموش کرد، [زنِ‏] دیگر، وى را یادآورى کند. و چون گواهان احضار شوند، نباید خوددارى ورزند. و از نوشتن [بدهى‏] چه خُرد باشد یا بزرگ، ملول نشوید، تا سررسیدش [فرا رسد]. این [نوشتن‏]، نزد خدا عادلانه‏تر و براى شهادت، استوارتر، و براى این که دچار شک نشوید، [به احتیاط] نزدیک‏تر هست، مگر آن که داد و ستدى نقدى باشد که آن را میان خود [دست به دست‏] برگزار مى‏کنید. در این صورت، بر شما گناهى نیست که آن را ننویسید. و [در هر حال،] هر گاه داد و ستد کردید، گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهى نباید زیان ببیند، و اگر چنین کنید، از نافرمانى شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید، و خدا [بدین گونه‏] به شما آموزش مى‏دهد، و خدا به هر چیزى داناست”.

قرآن” و اگر [بدهکارتان‏] تنگ‏دست باشد، پس تا [هنگام‏] گشایش، مهلتى به او دهید و [اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد،] بخشیدن آن، براى شما بهتر هست، اگر بدانید”.

حدیث ۱٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: چند گروه‏اند که دعایشان مستجاب نمى‏شود، از جمله کسى که وام مدّت‏دار به کسى بدهد؛ امّا آن را یادداشت نکند یا چند گواه نگیرد.

نهى از تعلّل در پرداخت بدهى‏

قرآن” و اگر در سفر بودید و نویسنده‏اى نیافتید، وثیقه‏اى بگیرید؛ و اگر برخى از شما برخى دیگر را امین دانست، پس آن کس که امین شمرده شده، باید سپرده وى را بازپس دهد؛ و باید از خداوند که پروردگار اوست، پروا کند. و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند، قلبش گناهکار هست؛ و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید، داناست”.

حدیث ۱٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: اگر کسى بتواند حقّ کسى را بپردازد و تعلّل ورزد، هر روز که بگذرد، گناه باجگیر برایش نوشته مى‏شود.

۲٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: بدهى، سه گونه هست: کسى که هر گاه طلبکار باشد، مهلت مى‏دهد و چون بدهکار باشد، [به موقع‏] مى‏پردازد و تعلّل (کوتاهى و تأخیر) نمى‏ورزد. چنین کسى سود مى‏برَد و زیان نمى‏کند؛ و کسى که اگر طلبکار باشد، به موقع مى‏گیرد و اگر بدهکار باشد، نیز به موقع مى‏پردازد. چنین کسى نه سودى مى‏برد و نه زیانى مى‏کند؛ و کسى که اگر طلبکار باشد، به موقع پس مى‏گیرد و اگر بدهکار باشد، در پرداخت آن تعلّل مى‏ورزد، چنین کسى زیان مى‏کند و سودى نمى‏برد.

۳٫ پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله: تعلّل ورزیدن توانگر [در پرداخت بدهى‏]، ظلم هست.

 

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما